News

2021 Housing Search Workshop available to view online!

 

Housing Search Workshop

This workshop is designed to help voucher holders navigate the housing search process and provide tips on how to successfully obtain housing.

Topics:
• What to expect from the housing search process
• Using housing search tools
• Using technology to your advantage
• How to fill out a rental application
• How to talk to prospective landlords

Participating in the Workshop:
A workshop video is available online at our website:
https://www.youtube.com/watch?v=5JXuXRC4ndE&feature=youtu.be


In accordance with the Rehabilitation Act of 1973, the Santa Clara County Housing Authority will make reasonable efforts to accommodate persons with disabilities. Please contact the Santa Clara County Housing Authority at 408-275-8770 at least three days in advance if you require special accommodations. TDD: 408-993-3041

 

Taller de búsqueda de vivienda

Este taller está diseñado para ayudar a quienes tengan un comprobante a navegar el proceso de búsqueda de vivienda y encontrarla fácilmente.

Temas a tratar:
• Qué expectativas tener del proceso de búsqueda de
vivienda
• Uso de herramientas de búsqueda de vivienda
• Aprovechamiento de la tecnología
• Cómo llenar una planilla de solicitud de
arrendamiento
• Cómo hablar con los arrendadores potenciales

Participando en el taller:
Un video del taller está disponible en línea en nuestro
sitio web:
https://www.youtube.com/watch?v=5JXuXRC4ndE&feature=youtu.be


En concordancia con la Ley de Rehabilitación de 1973, el Departamento de Vivienda del condado de Santa Clara hará todo lo razonablemente posible por facilitar alojamiento a personas con discapacidad. Comuníquese con el Departamento de Vivienda del condado de Santa Clara al 408-275-8770 con al menos tres de antelación si requiere de alojamientos con adaptaciones especiales. TDD: 408-993-3041

 

Trợ cấp gia cư Tìm kiếm
Buổi trao đổi kiến thức

Buổi trao đổi kiến thức này được thiết kế nhằm giúp người sở hữu phiếu khuyến mãi điều hướng quá trình tìm kiếm và nhận thành công trợ cấp gia cư.


Chủ đề:
• Quý vị có thể trông chờ điều gì từ quá trình tìm trợ
cấp gia cư
• Sử dụng công cụ tìm kiếm trợ cấp gia cư
• Tận dụng công nghệ
• Cách điền đơn thuê nhà
• Làm sao để nói chuyện với chủ nhà tương lai

Tham gia Hội thảo:
Video hội thảo có sẵn trực tuyến trên trang web của chúng tôi: https://www.youtube.com/watch?y=5JXuXRC4ndE&feature=youtu.be

Dựa theo Luật Phục hồi chức năng năm 1973, Cơ quan trợ cấp gia cư quận Santa Clara sẽ có những hỗ trợ hợp lý để trợ giúp người có khuyết tật. Vui lòng liên hệ Cơ quan trợ cấp gia cư quận Santa Clara qua số 408-275-8770 ít nhất trước ba ngày nếu quý vị cần hỗ trợ đặc biệt. Tổng đài hỗ trợ người khiếm thính: 408-993-3041

 

 

Back to news