Public Notice: FY2022 MTW Annual Plan

Public Notice: FY2022 MTW Annual Plan

On February 26, 2008, the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) signed 10-year Moving to Work (MTW) Agreements with the Santa Clara County Housing Authority and the Housing Authority of the City of San José. An extension of the demonstration, ending in 2028, was signed on April 14, 2016. Both agencies operate together as the Santa Clara County Housing Authority (SCCHA). The MTW demonstration provides SCCHA with some flexibility to develop policies that are outside the limitations of certain Section 8 voucher and public housing laws to enhance its ability to serve the housing needs of low-income individuals and communities in Santa Clara County.

Each year, SCCHA creates an Annual MTW Plan for the upcoming fiscal year. The Draft 2022 Annual MTW Plan, effective July 1, 2021, to June 30, 2022, will allow SCCHA to further pursue programs and activities, subject to HUD approval, that differ from the Section 8 voucher and public housing programs but that address affordable housing needs in ways that are consistent with the goals and requirements of the MTW demonstration.

The Draft 2022 MTW  Annual Plan will  be available  for review February 22 through March 24,  2021 at  https://www.scchousingauthority.org/about-sccha/moving-to-work

 

SCCHA will hold a public hearing on the proposed MTW Plan via Zoom on Friday, March 12, 2021 from 11:00

a.m. to 12:00 p.m. You must register to attend this public hearing. For Registration information please visit:  https://www.scchousingauthority.org/about-sccha/moving-to-work

Written comments from the public may be submitted by March 24, 2021, via email or U.S. mail, as follows:

U.S. Mail:

Attn: John Lo, Senior Housing Policy Analyst Santa Clara County Housing Authority

505 West Julian Street San José, CA 95110

 

In accordance with the Rehabilitation Act of 1973, the Housing Authority will make reasonable efforts to accommodate persons with disabilities. Please call (408) 275-8770 at least three days before the public hearing if you require special accommodations. TDD/TTY users call 408-993-3041. The Santa Clara County Housing Authority is an Equal Housing Opportunity provider. This location is wheelchair accessible.

 

Aviso público: Plan anual de MTW para el año fiscal 2022

El 26 de febrero de 2008, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos firmó los acuerdos Moving to Work (MTW) por 10 años con la Autoridad de Vivienda del Condado de Santa Clara y la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de San José. El 14 de abril de 2016 se firmó una extensión de la demostración que termina en 2028. Ambas agencias operan juntas como la Autoridad de Vivienda  del Condado de Santa Clara (SCCHA). La demostración de MTW proporciona a SCCHA cierta flexibilidad para desarrollar políticas que están fuera de las limitaciones de ciertas leyes de vales del Artículo 8 y de vivienda pública para aumentar su capacidad para atender las necesidades de vivienda de los individuos y comunidades de bajos ingresos en el Condado de Santa Clara.

Todos los años la SCCHA crea un Plan MTW Anual para el siguiente año fiscal. El borrador del Plan MTW anual para 2022, efectivo el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022, permitirá a SSCHA realizar programas y actividades, sujetos a la aprobación del HUD, que difieren de los programas de vales del Artículo 8 y de vivienda pública pero abordan las necesidades de vivienda asequible en formas consistentes con los objetivos y requisitos de la demostración de MTW.

El borrador del Plan MTW anual para 2022 estará disponible para revisión desde el 22 de febrero hasta el 24 de marzo de 2021 en https://www.scchousingauthority.org/about-sccha/moving-to-work

 

La SCCHA celebrará una audiencia pública sobre el Plan MTW propuesto a través de Zoom el viernes 12 de marzo de 2021, desde las 11:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. Debe registrarse para asistir a esta audiencia pública. Para obtener información sobre cómo registrarse, visite:

https://www.scchousingauthority.org/about-sccha/moving-to-work

El público puede enviar comentarios escritos hasta el 24 de marzo de 2021, por correo electrónico o por correo postal, como sigue:

 

Correo electrónico:

John.Lo@scchousingauthority.org

Correo postal US Mail:

Attn: John Lo, Senior Housing Policy Analyst Santa Clara County Housing Authority

505 West Julian Street San José, CA 95110

De acuerdo con la Ley de Rehabilitación de 1973, la Autoridad de Vivienda deberá hacer los esfuerzos razonables para acomodar a personas con incapacidades. Por favor llame al (408) 275-8770 al menos tres días antes de la audiencia pública si necesita adaptaciones especiales. Los usuarios de TDD/TTY pueden llamar al 408-993-3041. La Autoridad de Vivienda del Condado de Santa Clara es un proveedor de igualdad de oportunidades de vivienda. Este lugar es accesible en silla de ruedas.

 

Thông báo Công khai: Kế hoạch Hàng năm MTW năm tài khóa 2022

Vào ngày 26/2/2008, Bộ Phát Triển Đô Thị và Nhà Ở Hoa Kỳ (HUD) đã ký Thỏa Thuận Di chuyển để Làm việc (MTW) kéo dài 10 năm với Cơ Quan Gia Cư Quận Santa Clara và Cơ Quan Gia Cư Thành Phố San José. Gia hạn demo, kết thúc vào năm 2028 đã được ký kết vào ngày 14/4/2016. Cả hai cơ quan cùng hoạt động với tư cách là Cơ Quan Gia Cư Quận Santa Clara (SCCHA). Dự án demo MTW cung cấp cho SCCHA khả năng linh hoạt trong việc phát triển những dự án nằm ngoài giới hạn của các bộ luật nhà ở công cộng và phiếu Phần 8 nhất định, từ đó tăng khả năng đáp ứng nhu cầu về nhà ở của các cá nhân và cộng đồng có thu nhập thấp ở Quận Santa Clara.

Mỗi năm, SCCHA sẽ tạo ra một Kế hoạch MTW Hàng Năm cho năm tài khóa tiếp theo. Sơ thảo Kế hoạch MTW Hàng năm Năm 2022, có hiệu lực từ ngày 1/7/2021 đến 30/6/2022, sẽ cho phép SCCHA tiếp tục theo đuổi các chương trình và hoạt động, với sự phê duyệt của HUD, khác với các chương trình nhà ở công cộng và phiếu Phần 8, nhưng có thể giải quyết nhu cầu về nhà ở giá phải chăng theo những cách phù hợp với mục tiêu và yêu cầu của demo MTW.

Sơ thảo Kế hoạch MTW Hàng năm Năm 2022 sẽ có sẵn để đánh giá từ ngày 22/2 đến ngày 24/3/2021 tại  https://www.scchousingauthority.org/about-sccha/moving-to-work

SCCHA sẽ tổ chức điều trần công khai về Chương trình MTW dự kiến qua Zoom vào 11:00 sa - 12:00, thứ Sáu, ngày 12/3/2021. Quý vị phải đăng ký để tham gia buổi điều trần này. Để biết thông tin Đăng ký, vui lòng truy cập: https://www.scchousingauthority.org/about-sccha/moving-to-work

 

Người dân có thể gửi nhận xét trước ngày 24/3/2021 qua email hoặc bưu điện Hoa Kỳ đến:

 

Bưu điện Hoa Kỳ:

Attn: John Lo, Senior Housing Policy Analyst Santa Clara County Housing Authority

505 West Julian Street San José, CA 95110

 

Theo Đạo luật Phục hồi 1973, Cơ quan Gia cư sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lý để phục vụ người khuyết tật. Xin hãy gọi đến (408) 275-8770 ít nhất 3 ngày trước buổi điều trần công cộng nếu quý vị cần các điều chỉnh thích nghi đặc biệt. Người dùng TDD/TTY gọi 408-993-3041. Cơ quan Gia cư Quận Santa Clara là nhà cung cấp Cơ hội Nhà ở Công bằng. Địa điểm này có lối vào cho xe lăn.