(Vietnamese) Moving to Work (MTW) 2022 Proposed Annual Plan - Brief Summary

Kế hoạch Hàng năm Di chuyển để Làm việc (MTW) 2022 Dự kiến - Tóm tắt Nhanh

Kể từ năm 2008, Cơ quan Gia cư Quận Santa Clara (SCCHA) đã giới thiệu các thay đổi được công nhận toàn quốc cho các chương trình gia cư giá phải chăng thông qua chương trình demo Di chuyển để Làm việc (MTW). MTW là sáng kiến liên bang do Quốc hội thiết lập để khuyến khích các cơ quan gia cư được chọn kiến nghị và thực thi, với sự phê duyệt của Bộ Phát triển Đô thị và Nhà ở Hoa Kỳ (HUD), các thay đổi được thiết kế cho địa phương về cách quản lý các chương trình nhà ở giá phải chăng.

Các mục tiêu của chương trình MTW là:

 • Gia tăng sự hiệu quả về chi phí trong việc điều hành các chương trình nhà ở;
 • Thúc đẩy khả năng tự lập tài chính của người tham gia; và
 • Mở rộng các lựa chọn về nhà ở cho người tham gia.

SCCHA đã chuẩn bị sơ thảo kế hoạch MTW hàng năm để mô tả cách Cơ quan dự kiện triển khai chương trình demo MTW của mình cho Năm Tài khóa 2022, từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/6/2022. Trong chương trình, SCCHA sẽ xin ý kiến phê duyệt từ HUD để bổ sung những hoạt động sau:

 

Đề xuất Lại Hoạt động 2016-01: Hạn chế về Thay đổi Chủ hộ.

Hoạt động này, như được phê duyệt lần đầu trong Kế hoạch Năm tài khóa 2016, được áp dụng cho các trường hợp trong đó Chủ hộ rời khỏi hỗ trợ Phần 8 và chuyển nhượng phiếu của mình cho thành viên gia đình còn lại. Việc chuyển nhượng này thường xảy ra khi Chủ hộ có thu nhập cao hơn và không cần hỗ trợ nữa nhưng muốn chuyển phiếu của họ cho thành viên gia đình trẻ hơn không có hay có thu nhập thấp (được gọi là chuyển nhượng ‘kế thừa’). Hoạt động này đã yêu cầu Chủ hộ mới phải tham gia chương trình Gia đình Tự túc (FSS).

Hoạt động được Đề xuất lại sẽ nêu rõ rằng Chủ hộ mới phải ghi danh vào Chương trình Focus Forward (FFP) mới trong 10 năm. Điều này sẽ giúp hỗ trợ phát triển khả năng tự túc kinh tế của người tham gia và cho phép Cơ quan Gia cư phục vụ nhiều gia đình hơn. Các điều khoản về gánh nặng gia đình sẽ miễn trừ yêu cầu thực hiện hoạt động này cho một số gia đình nhất định, ví dụ như khi Chủ hộ hiện tại rời khỏi chương trình do đổ vỡ gia đình hay khi (các) thành viên gia đình còn lại có con nhỏ.

(Các Mục tiêu theo Luật định của MTW: Gia tăng Hiệu quả Chi phí, Gia tăng Lựa chọn Nhà ở và Gia tăng Khả năng Tự túc)

 

Đề xuất Lại Hoạt động 2019-01: Tiền thưởng Hoàn thành

Đối với Phiếu chọn Gia cư (HCV), số tiền thuê nhà mà người tham gia chi trả tùy thuộc vào mức thu nhập mà họ kiếm được. Khi thu nhập của người tham gia tăng lên, thường họ sẽ phải trả nhiều tiền thuê hơn, từ đó Cơ quan Gia cư sẽ giảm số tiền mà họ hỗ trợ. Các quy định của HUD yêu cầu những người tham gia có thu nhập tăng đến mức mà SCCHA không chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà phải được đưa vào “đồng hồ” 180 ngày để chấm dứt hỗ trợ.

Hoạt động 2019-01 ban đầu đã đã làm thay đổi những yêu cầu này theo ba cách:

 • Ngưỡng trợ cấp gia cư đã thay đổi từ $0 lên $99.
 • Giai đoạn 180 ngày để chấm dứt chương trình đã thay đổi thành 60 ngày; và
 • Sau khi bị ngừng nhận hỗ trợ từ chương trình Phần 8, gia đình sẽ nhận được khoản Tiền thưởng Hoàn thành.

Đề xuất lại của SCCHA về Hoạt động này chỉnh sửa ngưỡng của hoạt động từ số tiền cố định cho phần chi trả tiền thuê nhà hàng tháng của gia đình sang ngưỡng dựa trên tổng thu nhập của hộ gia đình. SCCHA có kế hoạch đề xuất lại hoạt động để các hộ gia đình Phần 8 có thu nhập hàng năm đạt 80% Ngưỡng Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI) trở lên sẽ được nhận Tiền thưởng Hoàn thành và rời khỏi chương trình Phần 8 sau 60 ngày. Điều này sẽ làm tăng tốc độ quay vòng phiếu, cho phép SCCHA phục vụ nhiều gia đình hơn và cho phép SCCHA cung cấp trợ cấp cho những gia đình cần giúp đỡ hơn. Thay đổi này cũng sẽ giúp hoạt động phù hợp hơn với Chương trình Gia đình Tự túc và Chương trình Focus Foward (dự kiến triển khai vào năm 2021), theo đó, cả hai chương trình xác định những người hoàn thành chương trình là các gia đình có thu nhập từ 80% Ngưỡng Thu nhập Trung bình Khu vực trở lên.

(Các Mục tiêu theo Luật định của MTW: Gia tăng Lựa chọn Nhà ở và Gia tăng Khả năng Tự túc)

 

Đề xuất Lại Hoạt động 2020-05: Giảm 40% Vốn hóa Thu nhập khi Thuê nhà Lần đầu

Trước đại dịch COVID-19, các quy định của HUD không cho phép những người tham gia thuê nhà với chủ nhà nếu gia đình phải sử dụng hơn 40% thu nhập hàng tháng để trả tiền thuê nhà. Là một phần của quyết định miễn trừ HUD tạm thời do COVID-19, SCCHA đã nâng giới hạn tiền thuê nhà hàng tháng khi thuê nhà lần đầu từ 40% lên 50% thu nhập hàng tháng của gia đình. Cơ quan đã sử dụng mức vốn hóa 50% mới như một sửa đổi kỹ thuật trong Chương trình MTW Năm tài khóa 2020 để ngừng hoạt động vào ngày 30/6/2021, trừ khi họ áp dụng hoạt động này vĩnh viễn. SCCHA đề xuất áp dụng giới hạn 50% này vĩnh viễn trong Chương trình MTW Năm tài khóa 2022. Trong thị trường nhà ở Vùng vịnh đắt đỏ, nhiều gia đình không được hỗ trợ phải trả nhiều hơn 40% mức thu nhập hàng tháng của họ cho tiền thuê nhà. Mức vốn hóa 40% trong một số trường hợp có thể khiến các gia đình khó tìm nhà hơn. Kể từ khi SCCHA triển khai hoạt động MTW tạm thời cho đến ngày 31/12/2020, 165 gia đình đã có thể thuê nhà cho đến khi họ được xác định là không thể tiếp tục thuê theo quy định của HUD. Hoạt động sẽ là lựa chọn không bắt buộc cho các gia đình và SCCHA sẽ tư vấn cho người sở hữu phiếu tìm và thuê những căn hộ mà họ có thể chi trả. (Các Mục tiêu theo Luật định của MTW: Gia tăng các Lựa chọn Nhà ở)

 

Giới hạn Quyền sở hữu Nhà ở và Tài sản để Đủ điều kiện (2022-01)

Hoạt động này sẽ, với các ngoại lệ nhất định, khiến cho các hộ gia đình sau không đủ điều kiện tham gia chương trình Phần 8 với SCCHA:

 • Các gia đình sở hữu và có quyền hợp pháp để cư trú trong một ngôi nhà ở Vùng Vịnh hay các quận lân cận; và
 • Các gia đình có $100.000/thành viên gia đình trở lên về giá trị tài sản.

Hoạt động này sẽ cho phép SCCHA dành các tài nguyên hạn chế cho những người cần nhất. Vùng Vịnh và các quận lân cận sau đây được đưa vào hoạt động này: Alameda, Contra Costa, Marin, Merced, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, San Benito, Solano và Stanislaus. Kể từ ngày 31/12/2020, 14 người tham gia hiện tại sở hữu bất động sản tại một trong những quận này. Những chủ nhà này sẽ không bị hoạt động ảnh hưởng nhưng những người tham gia trong tương lai sở hữu nhà ở bất kỳ quận nào nói trên sẽ bị từ chối trợ cấp nếu hoạt động được phê duyệt.

Việc giới hạn tài sản cũng được đề xuất vì lý do tương tự; ngay cả tại một nơi đắt đỏ như Vùng Vịnh, $100.000/thành viên gia đình cũng được coi là một mức tài sản lớn và từ chối trợ cấp cho những gia đình có giá trị tài sản cao hơn này cho phép SCCHA phân bổ các tài nguyên của mình tốt hơn. (Các Mục tiêu theo Luật định của MTW: Gia tăng Hiệu quả Chi phí)

 

Hủy B Việc Loại Tr Thu Nhập Của Sinh Viên Toàn Thời Gian Đối Với Các Gia Đình Có Thu Nhập Đạt 80%

Ngưỡng Thu Nhập Trung Bình Khu Vực Trở Lên (2022-02)

Đối với các gia đình có thu nhập đạt 80% AMI trở lên, hành động này sẽ cho phép SCCHA tính 100% thu nhập của những người tham gia chương trình đủ điều kiện được coi là sinh viên toàn thời gian. Các quy định của HUD hiện tại yêu cầu SCCHA chỉ tính $480 thu nhập của sinh viên toàn thời gian, bất kể gia đình họ có thu nhập bao nhiêu. Điều này đã dẫn đến một số trường hợp ngoại lệ, trong đó những người có thu nhập hơn sáu chữ số được tính là sinh viên toàn thời gian, trong khi chỉ có $480 tiền lương của họ được tính vào thu nhập của gia đình theo cách tính của SCCHA. Việc hủy bỏ sự loại trừ này sẽ cho phép SCCHA phân bổ tài nguyên của mình tốt hơn cho những gia đình cần giúp đỡ nhất.

(Các Mục tiêu theo Luật định của MTW: Gia tăng Hiệu quả Chi phí và Gia tăng các Lựa chọn Nhà ở)

 

Tính Linh Hoạt Trong Phát Hành Phiếu Quay Vòng Mainstream (2022-03)

Hoạt động này sẽ giúp gia tăng sự linh hoạt của SCCHA trong việc phát hành các phiếu Mainstream, phiếu đặc biệt dành cho người khuyết tật không phải người cao tuổi. SCCHA đã trao 190 phiếu Mainstream mới kể từ năm 2018 với ưu tiên dành cho những người vô gia cư, không có khả năng tự chu cấp hay có nguy cơ vô gia cư hay không có khả năng tự chu cấp theo các định nghĩa nghiêm ngặt của HUD. Thông báo về Tài trợ Sẵn có cho những phiếu này đã khuyến khích các cơ quan gia cư công cộng làm việc với các cơ quan đối tác trong khu vực tài phán của họ, đặc biệt là cơ quan chịu trách nhiệm cho Chăm sóc Tiếp tục tại địa phương, tiếp nhận giới thiệu của những ứng viên đáp ứng tiêu chí của các ưu tiên này. Khi SCCHA được trao các phiếu này, chúng tôi đã ký thỏa thuận với Văn phòng Nhà ở Hỗ trợ của Quận Santa Clara

để giới thiệu những ứng viên phù hợp và cung cấp dịch vụ quản lý hồ sơ cho các khách hàng này. Tuy nhiên, đối với các phiếu quay vòng, thông báo HUD gần đây yêu cầu các phiếu phải được phát hành cho những gia đình đủ điều kiện trong danh sách chờ của SCCHA. Nhân viên SCCHA không phải là những người phù hợp nhất để xác minh và ghi chép các ứng viên trong danh sách chờ có thành viên gia đình mắc khuyết tật thỏa mãn định nghĩa về vô gia cư, có nguy cơ vô gia cư, không có khả năng tự chu cấp hay có nguy cơ không có khả năng tự chu cấp. Do đó, nhân viên đang mong muốn tiếp tục hợp tác với và nhận giới thiệu Mainstream từ cơ quan đối tác, cho cả phiếu Mainstream mới và quay vòng.

(Các Mục tiêu theo Luật định của MTW: Gia tăng các Lựa chọn Nhà ở)

 

Tiền Thuê Nhà Theo Hợp Đồng Của Phiếu Theo Dự Án Điều Chinhe (PBV) (2022-04)

Các quy định của HUD yêu cầu các cơ quan gia cư thiết lập tiền thuê theo hợp đồng của các căn hộ thuộc chương trình Phiếu Theo Dự Án (PBV) đến mức thấp nhất trong ba mức sau:

 1. 110% Giá Thuê Nhà Thị Trường Công Bằng (FMR);
 2. Giá thuê nhà hợp lý; hoặc
 3. Tiền thuê nhà do chủ nhà yêu cầu.

 

Đối với các khu vực có chi phí cao, về cơ bản, quy định này cho phép chủ sở hữu dự án PBV thiết lập cố định giá thuê theo hợp đồng ở mức 110% FMR, tức là giá thuê của mỗi phiếu sẽ cao hơn mức HUD trả cho SCCHA, và thường cao hơn nhiều so với giá thuê được cho phép trong chương trình tín dụng thuế. Điều này có nghĩa là một số dự án, sau nhiều năm và nhiều thập kỷ nhận trợ cấp PBV, sẽ nhận được doanh thu tiền thuê cao hơn nhiều so với mức họ cần (trong nhiều trường hợp, thậm chí cao hơn hàng triệu đô-la).

Hành động này sẽ cho phép SCCHA thiết lập tiền thuê theo hợp đồng PBV ở mức thấp hơn so với ba mức nói trên. Nhân viên SCCHA đang làm việc với nhà cố vấn trước đây đã xây dựng Công cụ Bảo lãnh PBV cho các đề xuất dự án PBV có quy mô phù hợp để xác định mức tiền thuê nhà theo hợp đồng PBV tốt nhất. Họ sẽ gặp gỡ các nhà phát triển nhà ở giá phải chăng ở địa phương để đánh giá hoạt động được đề xuất và xin phản hồi từ họ để soạn thảo chính sách.

(Các Mục tiêu theo Luật định của MTW: Gia tăng Hiệu quả Chi phí)

 

Điều trần Công khai

SCCHA sẽ tổ chức điều trần công khai về Chương trình MTW dự kiến qua Zoom vào 11:00 sa - 12:00, thứ Sáu, ngày 12/3/2021. Quý vị phải đăng ký để tham gia buổi điều trần này. Để biết thông tin Đăng ký, vui lòng truy cập: https://www.scchousingauthority.org/about-sccha/moving-to-work

Bản thảo sơ bộ của Chương trình MTW sẽ có sẵn để quý vị xem tại https://www.scchousingauthority.org/about- sccha/moving-to-work và các nhận xét của người dân về chương trình sẽ được tiếp nhận từ ngày 22/2/2021 - 24/3/2021.

Nhận xét có thể được gửi qua mạng: John.Lo@scchousingauthority.org hoặc qua bưu cục Hoa Kỳ đến John Lo, Senior Housing Policy Analyst, 505 West Julian Street San Jose, CA 95110.

Kế hoạch Hàng năm MTW Năm tài khóa 2021 MTW được đề xuất lần cuối sẽ được xuất trình cho Ủy ban SCCHA để phê duyệt vào ngày 1/4/2021 và sẽ được gửi cho HUD để phê duyệt lần cuối trước ngày 15/4/2021.

Theo Đạo luật Phục hồi 1973, Cơ quan Gia cư sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lý để phục vụ người khuyết tật. Xin hãy gọi đến (408) 275-8770 ít nhất 3 ngày trước buổi điều trần công cộng nếu quý vị cần các điều chỉnh thích nghi đặc biệt. Người dùng TDD/TTY gọi 408-993-3041.