Một số phiếu chọn nhà Phần 8 có thể chỉ dành cho người có tình trạng khuyết tật. Quý vị có đáp ứng tiêu chuẩn người có tình trạng khuyết tật để được ưu tiên về nhà ở không?

Quý vị có thể đáp ứng tiêu chuẩn này nếu quý vị:

 • Được nhận Bảo Hiểm Khuyết Tật An Sinh Xã Hội
 • Được nhận Tiền Phụ Cấp An Sinh và dưới 65 tuổi
 • Có khuyết tật về thể chất, tinh thần hoặc cảm xúc có thể xác định về mặt y tế mà:
  • Khiến quý vị không thể làm việc
  • Có thể gây ra tử vong; hoặc
  • Đã kéo dài hoặc có thể kéo dài ít nhất 12 tháng
 • Có tình trạng khuyết tật phát triển theo Phần 102(7) của Đạo Luật Nhân Quyền Hỗ Trợ Khuyết Tật Phát Triển.

Một số người có thể cần những điều chỉnh đặc biệt để có thể tham gia đầy đủ vào chương trình Phần 8 do một tình trạng khuyết tật. Quý vị có đáp ứng tiêu chuẩn người có tình trạng khuyết tật để được nhận một biện pháp điều chỉnh hợp lý không? *

Quý vị có thể đáp ứng tiêu chuẩn này nếu quý vị:

 • Có khuyết tật về thể chất hoặc tâm thần làm hạn chế căn bản một hay nhiều hoạt động đời sống cơ bản;
 • Có hồ sơ về khuyết tật đó; hoặc
 • Được những người khác coi là có khuyết tật đó.

* Cùng với việc đáp ứng tiêu chuẩn của một người có tình trạng khuyết tật, SCCHA còn phải xác định sự liên quan giữa tình trạng khuyết tật đó và nhu cầu để cung cấp một biện pháp điều chỉnh hợp lý cho người có tình trạng khuyết tật. Người có tình trạng khuyết tật cho rằng mình cần một biện pháp điều chỉnh để tham gia toàn diện vào chương trình Phần 8 có thể yêu cầu một biện pháp điều chỉnh vào bất kỳ lúc nào.

Nếu quý vị không thể cung cấp một trong những loại giấy tờ này làm chứng cứ về việc đang sống hoặc làm việc tại Hạt Santa Clara, xin mang theo giấy tờ gì mà quý vị có và SCCHA sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể.