Tập Trung Tiến Tới

Con đường nhanh nhất để có

 

nhà ở & phát triển cá nhân

 

Focus Forward Program là gì?

Focus Forward Program là một chương trình cung cấp phiếu trợ cấp tiền thuê nhà giới hạn trong mười năm cho những người nộp đơn muốn tăng thu nhập bằng cách làm việc để thực hiện các mục tiêu giáo dục hoặc nghề nghiệp. Focus Forward cung cấp các hướng dẫn, các nguồn lực, và trợ cấp tài chính để hỗ trợ những người tham gia đạt được các mục tiêu của họ.

Có thật là tôi có thể “vượt lên trong danh sách” nếu tham gia Focus Forward Program không?

Đúng! Nếu người nộp đơn đang trong danh sách quan tâm đến Phần 8 của Cơ Quan Gia Cư Quận Santa Clara tự nguyện tham gia vào Focus Forward Program, họ sẽ có khả năng lớn hơn được chọn từ danh sách quan tâm ngay trong năm đầu tiên, cho tới khi chúng tôi đạt số người đăng ký Focus Forward Program tối đa là 200 người.

  • Tăng thu nhập từ tiền lương của quý vị

  • Phát triển các kỹ năng làm việc trong thế kỷ 21

  • Theo đuổi trình độ học vấn cao hơn

  • Khuyến khích bằng tiền để đạt được các mục tiêu

  • Thu nhập tối đa đến $20,000!

Tôi sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà từ Focus Forward trong bao lâu?

Những người tham gia Focus Forward Program sẽ được trợ cấp tiền thuê nhà Phần 8 trong tối đa mười năm. Phiếu trợ cấp tiền thuê nhà mười năm tạo cơ hội cho những người tham gia đạt được các mục tiêu kinh tế/nghề nghiệp của mình.