Ưu Tiên Hạt Santa Clara

Ưu tiên người địa phương có thể áp dụng với những người nộp đơn trong danh sách quan tâm của Cơ Quan Gia Cư Hạt Santa Clara (SCCHA) hiện đang sinh sống/làm việc hoặc đã từng sinh sống/làm việc tại Hạt Santa Clara trong năm năm qua. 

Để đủ tiêu chuẩn được ưu tiên, quý vị cần cung cấp một (1) trong những loại giấy tờ sau:

Chứng minh cư trú tại Hạt Santa Clara

(Giấy tờ phải thể hiện địa chỉ cư trú và ghi ngày trong vòng năm năm qua kể từ ngày quý vị được SCCHA hẹn tiếp nhận)

 • Hợp đồng thuê hoặc cho thuê nhà có chữ ký của chủ nhà/chủ sở hữu và người thuê nhà
 • Hóa đơn tiện ích, hóa đơn thế chấp của ngôi nhà, hóa đơn điện thoại cầm tay
 • Sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng
 • Giấy tờ y tế
 • Giấy tờ Dịch Vụ Xã Hội (CalWORKS, CalFresh, Trợ Cấp Tổng Quát, vân vân)
 • Đăng ký xe hơi của California DMV
 • Xác nhận thay đổi địa chỉ của Cơ Quan Bưu Tín Hoa Kỳ
 • Tờ khai thuế của Sở Thuế Vụ (IRS) hoặc Hội Đồng Thuế California
 • Xác nhận hoặc thẻ đăng ký cử tri
 • Một bức thư có tiêu đề từ nhà cư trú cho người vô gia cư, nhà cư trú cho phụ nữ bị lạm dụng, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức tôn giáo, hãng sở, hoặc cơ quan chính quyền trong Hoa Kỳ xác nhận người nộp đơn đang/đã từng cư trú tại Hạt Santa Clara

Chứng minh của hãng sở tại Hạt Santa Clara

(Giấy tờ phải thể hiện địa chỉ của hãng sở hoặc nơi làm việc và ghi ngày trong vòng năm năm qua kể từ ngày quý vị được SCCHA hẹn tiếp nhận)

 • Chi phiếu hoặc cuống chi phiếu tiền lương
 • Giấy tờ nộp thuế W2
 • Thư mời
 • Giấy xác nhận việc làm do hãng sở ký và ghi ngày

Nếu quý vị không thể cung cấp một trong những loại giấy tờ này làm chứng cứ về việc đang sống hoặc làm việc tại Hạt Santa Clara, xin mang theo giấy tờ gì mà quý vị có và SCCHA sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể.