2023 Escheatment Notice

The Santa Clara County Housing Authority (SCCHA), formerly known as The Housing Authority of the County of Santa Clara, is required to publish a public notice of funds in their custody that have become dormant per California state law. The monies will become the property of SCCHA on March 27, 2023, if they are not claimed. If you believe you may be owed monies by SCCHA, please call (408) 993-2924 or send an email to Christy.Hang@scchousingauthority.org and provide the claimant’s name, current address, and telephone number and the address used during the time period under review. Please note, representatives will first determine if you are a payee with dormant funds. If determined you are a payee with dormant funds, the representative will request documentation to verify your identity in order to be able to refund any monies owed.


La Autoridad de Vivienda del Condado de Santa Clara (SCCHA, por sus siglas en inglés), anteriormente conocida como HACSC (por sus siglas en inglés), debe presentar un aviso público de los fondos en su custodia que han quedado inactivos según la ley estatal de California. Si no se reclama, el dinero pasará a ser propiedad de SCCHA el 27 de marzo de 2023. Si cree que SCCHA le debe dinero, llame al (408) 993-2924 o envíe un correo electrónico a Christy.Hang@scchousingauthority.org y proporcione el nombre del reclamante, la dirección actual, el número de teléfono y la dirección donde se encontrará durante el período de examinación. Tenga en cuenta que los representantes primero determinarán si usted es un receptor del pago de fondos inactivos. Si se determina que usted es un receptor del pago de fondos inactivos, el representante solicitará la documentación para verificar su identidad a fin de poder reembolsar el dinero adeudado.


Cơ Quan Quản Lý Gia Cư Hạt Santa Clara (SCCHA) trước đây gọi là Cơ Quan Nhà Ở Hạt Santa Clara, phải đăng một thông báo công khai về các nguồn tài chính không hoạt động mà họ đang nắm giữ theo quy định của pháp luật tiểu bang California. Số tiền này sẽ trở thành tài sản của SCCHA từ ngày 27 tháng ba năm 2023, nếu không bị đòi lại. Nếu quý vị cho rằng có thể SCCHA còn nợ tiền quý vị, xin vui lòng gọi số (408) 993-2924 hoặc gởi thư điện tử đến Christy.Hang@scchousingauthority.org và cung cấp tên, địa chỉ hiện tại và số điện thoại của người yêu cầu trả tiền và địa chỉ được sử dụng trong thời gian xem xét. Xin lưu ý, người của cơ quan đại diện sẽ xem xét và sẽ xác định xem quý vị có phải là người được nhận tiền từ nguồn tài chính không hoạt động không. Nếu quý vị là người được nhận tiền từ nguồn tài chính này, thì các cơ quan đại diện sẽ yêu cầu cung cấp các giấy tờ để xác định nhân thân của quý vị để có thể thanh toán bất kỳ số tiền còn nợ nào.