Hội đồng Ủy viên

Hoạt động của cơ quan được chỉ đạo bởi một Ủy viên Hội đồng quản trị gồm bảy thành viên, hai trong số họ tham gia vào các chương trình hỗ trợ cho thuê của Cơ quan Quản lý Nhà ở. Hội đồng Giám sát Quận Santa Clara bổ nhiệm các ủy viên SCCHA với nhiệm kỳ bốn năm, ngoại trừ các ủy viên người thuê nhà, những người được bổ nhiệm với nhiệm kỳ hai năm.

Chương trình nghị sự, Biên bản và Sự tham gia của công chúng

Xem lại chương trình nghị sự sắp tới, thông tin lịch sử cuộc họp và tham gia các cuộc họp sắp tới.