Thông báo gia hạn năm 2023

Cơ quan Quản lý Nhà ở Quận Santa Clara (SCCHA), trước đây được gọi là Cơ quan Gia cư của Hạt Santa Clara, được yêu cầu công bố thông báo công khai về các khoản tiền đang bị giam giữ đã trở nên không hoạt động theo luật tiểu bang California. Các khoản tiền sẽ trở thành tài sản của SCCHA vào ngày 27 tháng 2023 năm XNUMX, nếu chúng không được yêu cầu. Nếu quý vị tin rằng quý vị có thể bị SCCHA nợ tiền, vui lòng gọi (408) 993-2924 hoặc gửi email đến Christy.Hang@scchousingauthority.org và cung cấp tên, địa chỉ hiện tại và số điện thoại của nguyên đơn và địa chỉ được sử dụng trong khoảng thời gian đang được xem xét. Xin lưu ý, trước tiên người đại diện sẽ xác định xem bạn có phải là người nhận thanh toán có tiền không hoạt động hay không. Nếu được xác định bạn là người nhận thanh toán có số tiền không hoạt động, người đại diện sẽ yêu cầu tài liệu để xác minh danh tính của bạn để có thể hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào còn nợ.


La Autoridad de Vivienda del Condado de Santa Clara (SCCHA, por sus siglas en inglés), anteriormente conocida como HACSC (por sus siglas en inglés), debe presentar un aviso público de los fondos en su custodia que han quedado inactivos según la ley estatal de California. Si no se reclama, el dinero pasará a ser propiedad de SCCHA el 27 de marzo de 2023. Si cree que SCCHA le debe dinero, llame al (408) 993-2924 o envíe un correo electrónico a Christy.Hang@scchousingauthority.org y proporcione el nombre del reclamante, la dirección actual, el número de teléfono y la dirección donde se encontrará durante el período de examinación. Tenga en cuenta que los representantes primero determinarán si usted es un receptor del pago de fondos inactivos. Si se determina que usted es un receptor del pago de fondos inactivos, el representante solicitará la documentación para verificar su identidad a fin de poder reembolsar el dinero adeudado.


Cơ Quan Quản Lý Gia Cư Hạt Santa Clara (SCCHA) trước đây gọi là Cơ Quan Nhà Ở Hạt Santa Clara, phải đăng một thông báo công khai về các nguồn tài chính không hoạt động mà họ đang nắm giữ theo quy định của pháp luật tiểu bang California. Số tiền này sẽ trở thành tài sản của SCCHA từ ngày 27 tháng ba năm 2023, nếu không bị đòi lại. Nếu quý vị cho rằng có thể SCCHA còn nợ tiền quý vị, xin vui lòng gọi số (408) 993-2924 hoặc gởi thư điện tử đến Christy.Hang@scchousingauthority.org và cung cấp tên, địa chỉ hiện tại và số điện thoại của người yêu cầu trả tiền và địa chỉ được sử dụng trong thời gian xem xét. Xin lưu ý, người của cơ quan đại diện sẽ xem xét và sẽ xác định xem quý vị có phải là người được nhận tiền từ nguồn tài chính không hoạt động không. Nếu quý vị là người được nhận tiền từ nguồn tài chính này, thì các cơ quan đại diện sẽ yêu cầu cung cấp các giấy tờ để xác định nhân thân của quý vị để có thể thanh toán bất kỳ số tiền còn nợ nào.