Cung cấp Hỗ trợ thông qua Chương trình Phiếu Lựa chọn Nhà ở (Phần 8)

Chương trình Phiếu lựa chọn nhà ở , trước đây được gọi là Phần 8, thành công nhờ những chủ nhà địa phương như bạn, những người giúp các gia đình đạt được sự tự cung tự cấp và độc lập. Tham gia vào chương trình do liên bang tài trợ này cung cấp cho bạn thu nhập tiền thuê nhà hàng tháng đáng tin cậy từ các cá nhân đủ điều kiện và được sàng lọc một phần. Các gia đình trả một phần thu nhập hàng năm của họ cho tiền thuê nhà theo hợp đồng và các tiện ích trong khi SCCHA trả cho chủ nhà tiền thuê hợp đồng còn lại thông qua Khoản thanh toán Hỗ trợ Nhà ở (HAP).

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn hiểu chương trình, quy trình và sự hỗ trợ có sẵn cho bạn. Bắt đầu bằng cách nhấp vào hộp bên dưới mô tả chính xác nhất tình huống của bạn.