Cổng thông tin chủ sở hữu SCCHA Video hướng dẫn

Để giúp chủ nhà tham gia Phiếu lựa chọn nhà ở (Phần 8) điều hướng Cổng thông tin chủ sở hữu SCCHA, chúng tôi đã tạo video hướng dẫn bạn cách hoàn thành các nhiệm vụ phổ biến trong cổng thông tin.

Những việc bạn có thể làm trong cổng thông tin dành cho chủ sở hữu

Cổng thông tin Phần 8

Ghi danh bằng tiền gửi trực tiếp

Cổng thông tin Phần 8

Yêu cầu tăng tiền thuê

Cổng thông tin Phần 8

Xem biểu mẫu thuế 1099 của bạn

Cổng thông tin Phần 8

Xem Lịch sử Thanh toán Hỗ trợ Nhà ở (HAP) của bạn

Cổng thông tin Phần 8

Truy cập thông tin nhân viên phụ trách hồ sơ của bạn

Video hướng dẫn

Hình thu nhỏ cổng thông tin

Yêu cầu tăng tiền thuê

2:37

Hình thu nhỏ cổng thông tin

Yêu cầu gọi lại từ chuyên gia nhà ở

1:20

Hình thu nhỏ cổng thông tin

Cập nhật thông tin liên hệ với SCCHA

1:16

Hình thu nhỏ cổng thông tin

Điều hướng cổng thông tin chủ sở hữu

2:55

Hình thu nhỏ cổng thông tin

Ghi danh bằng tiền gửi trực tiếp

2:00

Hình thu nhỏ cổng thông tin

In chứng từ thuế 1099

0:33