Danh mục hệ thống doanh nghiệp SCCHA

SCCHA cung cấp thông tin cập nhật hàng năm về các hệ thống được sử dụng để thu thập và phân tích thông tin.

Đạo luật Hồ sơ Công cộng California đã được sửa đổi vào năm 2015. Dự luật 272 của Thượng viện yêu cầu các cơ quan địa phương như cơ quan quản lý nhà ở công cộng tạo ra một danh mục Hệ thống Doanh nghiệp vào năm 2016. Cùng với các cơ quan khác, SCCHA dự kiến sẽ cung cấp các bản cập nhật hàng năm.

Hệ thống doanh nghiệp là gì?

Bất kỳ ứng dụng phần mềm hoặc hệ thống máy tính nào mà cơ quan sử dụng để thu thập, lưu trữ, trao đổi và phân tích thông tin thu thập được về công chúng. Các hệ thống này cung cấp cho cơ quan một nguồn dữ liệu ban đầu.

Hệ thống doanh nghiệp không bao gồm bất kỳ nội dung nào sau đây:

 • Hệ thống bảo mật Công nghệ thông tin, bao gồm tường lửa và các hệ thống an ninh mạng khác.
 • Hệ thống kiểm soát truy cập vật lý, hệ thống quản lý nhận dạng nhân viên, giám sát video và các hệ thống kiểm soát vật lý khác.
 • Các hệ thống liên quan đến điều phối và vận hành 911 hoặc các dịch vụ khẩn cấp.
 • Cơ sở hạ tầng và hệ thống điều khiển cơ khí, bao gồm cả hệ thống điều khiển hoặc quản lý đèn đường, điện, khí đốt tự nhiên hoặc các chức năng cấp nước hoặc cống rãnh.
 • Các hệ thống sẽ bị hạn chế tiết lộ bởi Mục 6254.19.
 • Các hồ sơ cụ thể mà hệ thống công nghệ thông tin thu thập, lưu trữ, trao đổi hoặc phân tích.

Các yêu cầu là gì?

1

Tạo một danh mục các hệ thống doanh nghiệp, chứa:

 • Nhà cung cấp hệ thống hiện tại
 • Sản phẩm hệ thống hiện tại
 • Mục đích của hệ thống
 • Mô tả về các danh mục hoặc loại dữ liệu
 • Bộ phận là người giám sát chính của dữ liệu
 • Tần suất thu thập dữ liệu hệ thống
 • Tần suất cập nhật dữ liệu hệ thống
2

Để làm cho danh mục có sẵn công khai theo yêu cầu

3

Để đăng danh mục ở một vị trí nổi bật trên trang web của cơ quan