Cơ quan Nhà ở Quận Santa Clara bắt đầu vào năm 2024 với việc mua lại một tài sản khác để bảo tồn nhà ở giá cả phải chăng cho các gia đình ở San Jose