Kiểm tra lại

Để xác định số tiền hỗ trợ tiền thuê nhà của bạn, cứ sau 1-3 năm (tùy thuộc vào chương trình nhà ở bạn đang tham gia), SCCHA kiểm tra thu nhập của bạn và thực hiện một phép tính để cho biết bạn cần phải trả bao nhiêu tiền thuê nhà. Quá trình này được gọi là "kiểm tra lại". SCCHA cũng sẽ kiểm tra lại thu nhập của quý vị khi quý vị báo cáo bất kỳ thay đổi nào về thu nhập hộ gia đình cho SCCHA, như được yêu cầu như một phần của việc quý vị tham gia chương trình Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở.

Quy trình kiểm tra lại

Bởi vì chúng tôi sử dụng tiền liên bang để cung cấp cho bạn hỗ trợ thuê nhà, các quy tắc của HUD (Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ) yêu cầu chúng tôi liên tục kiểm tra và xác minh thu nhập và các thành viên trong gia đình.

Điền vào giấy tờ

Khoảng 4 tháng trước khi kiểm tra lại, bạn sẽ nhận được một gói trong thư. Bạn sẽ cần điền vào tất cả các thủ tục giấy tờ và gửi qua đường bưu điện hoặc nộp điện tử cho Chuyên gia Nhà ở của bạn.

Thi lại qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ điện tử

Hiện tại, tất cả các kỳ thi lại đang được xử lý qua thư hoặc điện tử. Quý vị có thể gửi tài liệu của mình ở sảnh đợi khi mở, vào hộp thả bên ngoài SCCHA, thông qua Cổng thông tin Người thuê nhà, hoặc gửi chúng qua email cho Chuyên gia Gia cư đang trao đổi thư từ với quý vị. Gửi tất cả các giấy tờ trước ngày đến hạn.

Chứng minh thu nhập

Chuyên gia Nhà ở của bạn sẽ sử dụng một hoặc một số phương pháp dưới đây để xác minh thu nhập của bạn để chúng tôi có thể tính toán hỗ trợ cho thuê nhà của bạn.

  1. Xác Minh Thu Nhập Doanh Nghiệp (EIV) hoặc Xác Minh Thu Nhập Trả Trước (UIV): SCCHA sử dụng cơ sở dữ liệu để xác minh thu nhập của quý vị.
  2. Xác minh bằng văn bản của bên thứ ba: Chủ lao động của bạn cung cấp một tuyên bố bằng văn bản về thu nhập của bạn.
  3. Xác minh bằng lời nói của bên thứ ba: Chúng tôi nói chuyện với chủ lao động của bạn qua điện thoại để xác nhận thu nhập của bạn.
  4. Chứng nhận hoặc tự khai báo: Bạn cung cấp một tuyên bố bằng văn bản về số tiền bạn kiếm được và bạn làm việc cho ai.

Nhận thư

Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một lá thư cho quý vị biết phần tiền thuê nhà mới của quý vị sẽ là bao nhiêu. Nếu số tiền đã thay đổi, chúng tôi sẽ cho bạn biết ngày thay đổi đó diễn ra. Số tiền thuê nhà được cập nhật của bạn cũng sẽ có sẵn để xem 24/7 trong tài khoản Cổng thông tin người thuê nhà của bạn.

Quan trọng!
Nếu bạn muốn hỗ trợ cho thuê của mình tiếp tục, bạn phải trả lại giấy tờ của mình, đúng hạn!

FAQ

Xem các câu hỏi thường gặp khác từ những người tham gia chương trình. Bạn vẫn còn thắc mắc?

Đọc toàn bộ câu hỏi thường gặp

Mỗi năm một lần, nói chung chúng tôi kiểm tra lại để xem bạn kiếm được bao nhiêu tiền và có bao nhiêu người sống trong hộ gia đình của bạn. Bởi vì chúng tôi sử dụng tiền liên bang để cung cấp cho các hộ gia đình hỗ trợ tiền thuê nhà, chúng tôi tuân theo các quy tắc và yêu cầu của HUD. (HUD là Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ).

Vui lòng xem lại danh sách này do Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị công bố, trong đó nêu chi tiết các loại thu nhập bắt buộc phải báo cáo.

Chúng tôi cung cấp bao nhiêu hỗ trợ cho thuê nhà tùy thuộc vào mức thu nhập bạn kiếm được và bao nhiêu người sống trong hộ gia đình của bạn. Cả hai điều đó đều có thể thay đổi. Chúng tôi kiểm tra lại thu nhập của bạn nói chung là 1-3 năm một lần để chúng tôi biết liệu số tiền hỗ trợ thuê nhà cần tăng hay giảm.

Nó thường trong cùng tháng với kỳ thi thu nhập đầu tiên của bạn. Kiểm tra Cổng thông tin đối tượng thuê để biết ngày chính xác.