Cảm ơn bạn đã liên hệ với Cơ quan Quản lý Nhà ở Quận Santa Clara!

Chúng tôi đã nhận được tin nhắn của bạn thành công và sẽ liên lạc sau 1-2 tuần nữa. Trong thời gian chờ đợi, vui lòng truy cập một trong các cổng thông tin của chúng tôi nếu bạn cần trợ giúp:

Đối với đối tượng thuê hiện tại: Cổng thông tin đối tượng thuê
Đối với ứng viên mới: Cổng thông tin ứng viên
Đối với chủ nhà hiện tại: Cổng thông tin chủ sở hữu